Online versie
Nba
Praktijkopleidingen
17 april 2020
De praktijkopleiding en corona

De uitbraak van het coronavirus en de beperkende maatregelen die zijn getroffen hebben ook gevolgen voor de praktijkopleiding. Wij willen proberen om - waar mogelijk - vertragingen die als gevolg hiervan zouden kunnen ontstaan te voorkomen. Met deze nieuwsbrief informeren we jullie over de tijdelijke regelingen die hiervoor door de Raad voor de praktijkopleidingen zijn getroffen. Deze regelingen gelden in ieder geval voor zolang als de beperkende maatregelen vanuit de overheid van kracht zijn.

1. Het examen
De examens ter afronding van de praktijkopleidingen worden online via MS Teams afgenomen. Hiervoor heeft de Raad een tijdelijke regeling vastgesteld. Ook de examentrainingen die voorbereiden op het examen worden voorlopig online gegeven.
Let er bij het aanmelden voor je examen op dat je je eventuele deficiëntie voor GEB hebt weggewerkt.

2. Fysieke elementen praktijkopleiding
Referaten en intervisiegesprekken kunnen online worden georganiseerd, mits aan de inhoudelijke en vormvereisten kan worden voldaan. Dit betekent onder meer dat de aanbieders moeten zorgen voor een goed platform en dat alle deelnemers een goede videoverbinding moeten hebben. Ook trainingsdagen en begeleidingsdagen mogen online worden gevolgd, zolang de inhoud zich daar niet tegen verzet. Indien bijvoorbeeld een rollenspel deel uitmaakt van een training, dan is de training minder geschikt om online te geven.
Als het niet kunnen volgen of bijwonen van trainingsdagen, intervisiegesprekken etc. zorgt voor vertraging, mag je stagebureau beslissen dat deze in de volgende periode, bij voorkeur binnen een halfjaar na afronding van het voorgaande jaar, worden gevolgd.

3. Aantal uren en opdrachten
Lukt het je als gevolg van de beperkende maatregelen niet om binnen het praktijkopleidingsjaar aan het minimum aantal uren of opdrachten te voldoen, kun je in overleg met je stagebureau kijken hoe je dit oplost. Het heeft onze voorkeur als je je praktijkopleidingsjaar dan wat verlengt, mits de verlenging beperkt blijft tot de duur van de lockdown, maar je kunt ook (met je stagebureau) kijken of je (een deel van) de uren en opdrachten in een volgende periode in kunt halen. Belangrijk is dat het totale aantal te realiseren uren en opdrachten in de praktijkopleiding niet wijzigt en dat je toestemming hebt van je stagebureau voor de door jou gekozen oplossing.

4. Toelating derde praktijkopleidingsjaar RA trainees (‘oude eindtermen’)
Na 1 september 2021 is het niet meer mogelijk om de oude RA praktijkopleiding af te ronden. De ‘oude’ eindtermen zijn dan niet meer geldig. Als je de oude praktijkopleiding af wil ronden, moet je uiterlijk 1 juli 2020 met het derde jaar zijn begonnen. Omdat er als gevolg van de beperkende maatregelen tentamens zijn uitgesteld, kan het zijn dat je net niet op tijd aan de (theoretische) toelatingseis tot het derde jaar voldoet, terwijl je hier wel op had gerekend. Als je deze tentamens alsnog vóór 1 september 2020 af zult leggen én de verwachting reëel is dat je uiterlijk 1 juli 2021 de theoretische opleiding volledig afrondt, kun je toch worden toegelaten tot het derde jaar. Vraag hiervoor een toelatingsverklaring aan bij je universiteit.
Let op! Het gaat hier uitsluitend om tentamens die als gevolg van de beperkende maatregelen zijn uitgesteld.

Uiteraard blijft de eis gehandhaafd dat je praktijkbegeleider ook akkoord gaat met de start van het laatste jaar. Je kunt je voor het derde jaar aanmelden tot 1 juli 2020.

Mocht je te zijner tijd de verwachtingen niet kunnen waarmaken, dan zal de consequentie zijn dat je alsnog moet overstappen naar de nieuwe praktijkopleiding Assurance. Wij adviseren je om over te stappen als je nu al constateert dat het erg krap wordt om de deadlines te halen. Lees meer over overstappen in de overstapregeling.

Let ook op het volgende! Aanmelden voor het examen, waarbij je onder de oude eindtermen kunt afstuderen, kan tot uiterlijk 1 juli 2021. Je portfolio moet dan compleet zijn. Als de einddatum van je laatste jaar 31 mei of 30 juni is, vergt het dus nogal wat inspanningen van jouzelf, maar ook van je praktijkbegeleider, beoordelaar en stagebureau om dit voor elkaar te krijgen. Maak hier ruim van tevoren goede afspraken over!

Lees hier meer over overstappen met een afgerond (oud) portfolio.

Volg ondertussen de updates over de praktijkopleiding op NBA HELPT!

 
 
Deficiëntieregeling theorie Gedrag, Ethiek en Besluitvorming
Volg je de praktijkopleiding Assurance of Accountancy-MKB onder de nieuwe eindtermen van de CEA, maar heb je de theoretische opleiding RA of AA onder de oude eindtermen afgerond? Dan heb je waarschijnlijk een deficiëntie voor de theorie van het vakgebied Gedrag, Ethiek en Besluitvorming (GEB). Deze kan op twee manieren worden weggewerkt:
  1. door het volgen van een deficiëntieprogramma GEB bij een onderwijsinstelling (informeer bij je onderwijsinstelling of deze een deficiëntieprogramma aanbiedt);
  2. door middel van een zelfstudieprogramma.
Dat je de deficiëntie hebt weggewerkt moet blijken uit je portfolio in de ELO. Als je bij een onderwijsinstelling een deficiëntieprogramma hebt gevolgd, moet hiervan een certificaat of bewijs van afronding van het programma zijn opgenomen. Voor het afronden van het zelfstudieprogramma moet in je jaarrapportage een paragraaf zijn opgenomen, die is gewijd aan het vakgebied. Je stagebureau controleert of je de deficiëntie weg hebt gewerkt.

Je hebt geen deficiëntie als je vóór 1 november 2017 bent begonnen met, of overgestapt naar, de nieuwe praktijkopleiding Assurance of Accountancy MKB. Heb je na 1 september 2019 je theoretische opleiding afgerond, dan voldoe je aan de nieuwe eindtermen, en heb je ook geen theoretische deficiëntie.
 
 
Overstappen met afgerond (oud) portfolio
Het kan gebeuren dat het je ondanks al je inspanningen toch niet lukt om voor 1 september 2021 af te studeren voor de ‘oude’ praktijkopleiding, terwijl je je portfolio al wel helemaal of bijna helemaal hebt afgerond. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je je mondelinge examen niet voor de deadline haalt. Je moet dan alsnog volledig aan de eisen van de nieuwe eindtermen voor de praktijkopleiding voldoen en waarschijnlijk heb je een theoretische deficiëntie voor het vakgebied GEB.

Volledig voldoen aan de nieuwe eindtermen betekent onder meer dat je aan alle eisen met betrekking tot uren en opdrachten, die in de nieuwe praktijkopleiding worden gesteld, moet voldoen. Daarbij moet je, net als je collega’s die eerder overstapten of zijn gestart met de nieuwe opleiding, het trainingsprogramma volgen en het referaat afleggen. Wel is het mogelijk om hiervoor de werkervaring die je eerder in de praktijkopleiding opdeed en de trainingen die je volgde in te brengen. Als je nu al twijfelt of je het zult halen, kun je daar dus al rekening mee houden, zodat je eventuele aanvullende inspanningen kunt beperken. Houd er ook rekening mee dat e.e.a. wel moet worden verantwoord en getoetst door je praktijkbegeleider, beoordelaar en stagebureau.

De regeling voor overstappen met een afgerond portfolio wordt uiterlijk 30 april 2020 gepubliceerd.
 
 
Nieuwsbrief
De Raad voor de Praktijkopleidingen houdt de trainees en functionarissen, die betrokken zijn bij de praktijkopleiding, via een nieuwsbrief op de hoogte over actualiteiten. Alle betrokkenen ontvangen deze nieuwsbrief automatisch. Bent u niet direct betrokken bij de praktijkopleiding, maar mocht u ook de nieuwsbrief van de praktijkopleidingen willen ontvangen dan kunt u een mail sturen naar praktijkopleiding@nba.nl.
 
© Nba 2020
Linkedin   Twitter

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken
bent bij de praktijkopleiding of hebt aangegeven
de nieuwsbrief te willen ontvangen.